นายกฤติพงษ์   ทองฉาย
 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

เข้าสู่ระบบ

          เดิมชื่อ โรงเรียนวัดบางพระ (วัฒนาประชาสรรค์)  ตั้งอยู่บริเวณวัดบางพระ  ตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2478  ทางอำเภอเป็นผู้จัดตั้งขึ้นด้วยเงินช่วยประถมศึกษา และอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ ในครั้งแรกใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นตั้งโรงเรียนต่อมาได้จัดตั้งเป็นเอกเทศขึ้นเมื่อวันที่  15  มกราคม  2497

อาคารเรียนปลูกอยู่ริมคลองบางพระ  ซึ่งในสมัยนั้น นายสุชัย  ถิรวัฒน์ เป็นครูใหญ่  อาคารที่สร้างเป็นแบบ ป 2 พิเศษ  ยาว 24 เมตร กว้าง 8.25 เมตร  ขนาด  5  ห้องเรียน โดยได้รับเงินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( ร.9 ) เป็นเงิน  1,000  บาท

ในปีพ.ศ. 2515ได้งบประมาณก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

12 ,000  บาท  ปี  2516  ได้รับจัดสรรอีก  240,000  บาท  กรมการปกครองได้จัดเงินช่วยเหลืออีก 440,000  บาท  รวมทั้งสิ้น  800,000  บาท  จึงเริ่มสร้างอาคารหลังใหม่เป็นแบบ 504  ของกรมสามัญเป็นตึก  2  ชั้นขนาด  10 ห้องเรียนสร้างเสร็จปี 2516 และได้ย้ายมาเรียนเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2516 (สร้างเสร็จในเดือนกันยายน  2516 ) สมัยนายกำพล  เพียรพิจิตร เป็นครูใหญ่โดยเปิดเรียนตั้งแต่ชั้น ป. 1 -5 เป็นปีแรกด้วยเหตุที่  พลเรือเอกอนันต์  เนตรโรจน์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ได้ช่วยติดต่อด้านงบประมาณทั้งหมดในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ และเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านยังได้ติดต่อกับนายประพนธ์  เจริญรุ่งเรือง  ให้มาสร้างส้วมนักเรียน  2  หลัง  ทางเข้าโรงเรียนเป็นคอนกรีต  และถังเก็บน้ำฝนหลังโรงเรียน   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  300,000  บาท  เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากท่านมาก  จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเป็น โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ (สลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์  435 )  

          ในปี 2522 ได้ก่อสร้างถังส่งน้ำ 2  ถังคู่แบบบ ค 8/6 (กรมอนามัย) โดยไดัรับเงิน งบประมาณจากกรมอนามัย 30,000 บาท ปี พ.ศ. 2523  ทำการติดไฟฟ้าในอาคารเรียนและติดพัดลมตามห้องเรียนซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและวัด ปี พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหารแบบ312 เป็นเงิน  150,000  บาท  สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2524

          ในปี ๒๕๔๗  ปรับปรุงโรงอาหารืโดยการปรับพื้น  ปูกระเบื้องเคลือบ  และโต๊ะอาหาร  โดยใช้งบประมาณจากการบริจาค  จากผู้ปกครองและชุมชน  ๑๓๐,๐๐๐   บาท

          ในปี ๒๕๕๑  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องประชุมระบบปรับอากาศโดยใช้งบประมาณจากการบริจาค  จากผู้ปกครองและชุมชน  ๒๕๐,๐๐๐   บาท

          ในปี ๒๕๕๑  ปรับปรุงอาคารเรียน  สามัญ ๕๐๔ โดยใช้งบประมาณจากการบริจาค  จากผู้ปกครองและชุมชน  ๗๐,๕๐๐   บาท

          ในปี ๒๕๕๔  ปรับปรุงอาคารเรียน  สามัญ ๕๐๔  และ  ป.๑ ข ทาสีหลังคาเปลี่ยกระเบื้อง    โดยใช้งบประมาณจากการบริจาค  จากผู้ปกครองและชุมชน  ๕๐,๐๐๐   บาท  งบประมาณรายหัวนักเรียน  ๖๐,๐๐๐  บาท

         ในปี ๒๕๕๕  ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า อาคารเรียนถึงห้องประชุม โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคจากผู้ปกครองและชุมชน จำนวน ๕๐,๐๐ บาท

          ในปี ๒๕๕๖ ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า หน้าอาคารเรียน โดยใช้งบปาระมาณจากการบริจาคจากข้าราชการครู ผู้ปกครองและชุมชน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

          ในปี ๒๕๕๘ ปรับปรุงอาคารเรียนสามัญ ๕๐ ทาสีอาคารเรียน โดยงบประมาณจาก  สพฐ.  

          ในปี๒๕๕๙ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สองชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งงบประมาณจำนวน3,483,1000  บาท บริจาคสมทบ จำนวน  200,000 บาท  เสร็จสิ้น  วันที่   24  มีนาคม  พ.ศ.2559